Minitab Connect

数据集成

 • 灵活的数据和文件类型选项
 • 计划性和触发性引入
 • 直接集成到 Minitab® Statistical Software
 • 直接与 Minitab ModelOps® 集成

直接数据输入

 • 错误减少验证
 • 数据导入管理
 • 批量表单提交
 • 流式处理数据 API 端点

访问控制和权限

 • 基于角色的用户分配
 • 精细用户组权限
 • 单点登录 (SSO) 就绪

数据隐私与安全

 • 传输中加密和静态加密
 • 多因子身份验证
 • 第三方安全验证

警告和通知

 • 短信和电子邮件提醒传递
 • 系统警报
 • 触发的警报

协同工具

 • 数据质量评级
 • 自动记录结构变化
 • 数据点级别注释
 • 可分享的控制台和分析

数据准备工具

 • 绝对值
 • 算术
 • 平均
 • 更改大小写
 • 清理
 • 合并
 • 计数
 • 非重复计数
 • Delta 变化
 • 可区分
 • 可区分列表
 • 查找和替换
 • 查找最大值
 • 查找最小值
 • 如果为空
 • 列表
 • 数据透视
 • 范围
 • 替换(精确列表)
 • 替换(精确)
 • 取整
 • SHA2​
 • 拆分
 • 子字符串
 • 总和
 • 清除空格

可视化/控制图

 • 直方图
 • 概率图
 • 箱线图
 • 单值图
 • 条形图
 • 饼图
 • 散点图
 • 区间散点图
 • 气泡图
 • 相关图
 • 平行坐标图
 • 热度图
 • 时间序列图
 • KPI
 • I 控制图
 • I-MR 控制图
 • Xbar-R 控制图
 • Xbar-S 控制图
 • P 控制图
 • Laney P' 控制图
 • U 控制图
 • C 控制图
 • EWMA 控制图