• Minitab Express

  功能

  图形

  • 直方图
  • 点图
  • 概率图
  • 茎叶图
  • 散点图
  • 箱线图
  • 区间图
  • 单值图
  • 条形图
  • 饼图

  概率分布

  • 概率分布图
  • 概率密度函数
  • 累积分布函数
  • 逆累积分布函数

  汇总统计量

  • 描述性统计
  • 计数
  • 正态性检验

  假设检验

  • 单样本 t 和双样本 t
  • 配对 t
  • 单样本 Z
  • 单比率和双比率
  • 单方差和双方差

  自引导

  • 单样本均值和双样本均值
  • 单样本比率
  • 单样本函数

  随机化检验

  • 单样本均值和双样本均值
  • 单样本比率

  方差分析

  • 单因子方差
  • 双因子方差分析
  • 等方差检验
  • 主效应图
  • 交互作用图
  • 因子图

  回归

  • 相关
  • 协方差
  • 线性回归
  • 二元逻辑回归
  • 逐步
  • 最佳子集

  控制图

  • Xbar
  • Xbar-R
  • Xbar-S
  • 单值
  • I-MR
  • P
  • U

  时间序列和预测

  • 时间序列图
  • 趋势分析
  • 移动平均
  • 指数平滑

  非参数

  • 单样本符号
  • 单样本 Wilcoxon
  • Mann-Whitney
  • Kruskal-Wallis
  • Mood
  • Friedman
  • 游程检验

  • 卡方拟合优度
  • 交叉分组表和卡方

  数据

  • 重新编码
  • 随机数据
  • 模式文本数据
  • 模式化数值数据
  • 指示变量
  • 来自列的随机数据
  • 堆叠列
  • 拆分列
  • 排序
  • 排秩
  • 标准化
  • 公式计算器

使用此网站,即表示您同意对数据分析和个性化内容使用 Cookie。 请阅读我们的政策